SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

1. Uzm. Fzt. Gülşah Özsoy*, 2. Öğr. Gör. Dr. İsmail Özsoy, 2. Doç. Dr. Öznur Büyükturan, 2. Dr. Öğr. Üyesi Buket Büyükturan, 2. Uzm. Fzt. Caner Karartı, 3. Uzm. Dr. Senem Şaş, 4.Doç. Dr. Nursen İlçin
THE RELATIONSHIP BETWEEN CORE ENDURANCE AND PAIN IN ELDERLY WITH NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN
 
Purpose: Non-specific low back pain is defined as symptoms occurring in the lumbar region without nerve root compression or underlying serious condition. The incidence of it is increasing with aging. Although the changes of the 'core' area are indicated in non-specific low back pain patients, the relationship between the core endurance and pain is not known in elderly individuals with non-specific low back pain. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between 'core' endurance and pain in elderly individuals with non-specific low back pain. Material and Methods: Twenty five (16 female, 9 male) elderly people with non-specific low back pain above sixty-five was included in the study. The 'core' endurance of the participants was evaluated with the Bridge Test (BT). Pain severity was assessed by Visual Analogue Scale (VAS). The threshold and tolerance of pain were measured by electronic algometry. Statistical analysis was performed using SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, USA). The relationship between the results was analyzed by Spearman Correlation Coefficient. Results: The median age of the participants was 67.00 years. There was a strong and positive relationship between the duration of BT and pain threshold (r = 0.782, p <0.001) and pain tolerance (r = 0.748, p <0.001). There was no statistically significant relationship between VAS score and duration of BT (p> 0.05). Conclusion: In the study, a strong relationship was found between 'core' endurance and pain threshold-tolerance in elderly individuals with non-specific low back pain. There is a need for studies involving more participants examining the relationship between ‘core’ endurance and pain in patients with non-specific low back pain.

Keywords: Non-specific low back pain, elderly, Core enduranceNON-SPESİFİK BEL AĞRILI YAŞLILARDA 'CORE' ENDURANSI VE AĞRI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Non-spesifik bel ağrısı, sinir kökü basısı veya altında yatan ciddi bir durum olmaksızın bel bölgesinde oluşan semptomlar olarak tanımlanır. Yaşlanma ile birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Non-spesifik bel ağrılı bireylerde ‘core’ bölgesindeki değişimler belirtilmiş olmakla birlikte ağrının ‘core’ enduransı ile ilişkisi non-spesifik bel ağrısı olan yaşlı bireylerde bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, non-spesifik bel ağrısı olan yaşlı bireylerde 'core' enduransı ve ağrı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya non-spesifik bel ağrısı olan 25 (16 kadın, 9 erkek) altmış beş yaş üstü yaşlı birey dahil edildi. Katılımcıların ‘core’ enduransı Köprü Kurma Testi (KKT) ile değerlendirildi. Ağrının şiddeti Vizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. Ağrının eşiği ve toleransı elektronik algometre ile ölçüldü. İstatistiksel analiz SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, ABD) kullanılarak yapıldı. Sonuçlar arasındaki ilişki Spearman Korelasyon katsayısı ile analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortanca değeri 67.00 yıldı. KKT süresi ile ağrı eşiği (r=0.782, p<0.001) ve ağrı toleransı (r=0.748, p<0.001) arasında güçlü ve pozitif bir ilişki bulundu. VAS skoru ve KKT süresi arasında istatistiksel olarak ilişki yoktu (p>0.05). Sonuç: Non-spesifik bel ağrısı olan yaşlı bireylerde 'core' enduransı ve ağrı eşiği-toleransı arasında güçlü bir ilişki bulundu. Non-spesifik bel ağrılı bireylerde ‘core’ enduransının ağrı ile ilişkisini inceleyen daha çok sayıda katılımcının yer alacağı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Non-spesifik bel ağrısı, Yaşlı, 'Core' endurans