BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selim GÜLÜCÜ, Fatma ÜNLÜ
VAJİNADA UNUTULMUŞ PESSER HALKASI: OLGU SUNUMU
 
AMAÇ: Pesser halkası pelvik organ prolapsusunda sık kullanılan cerrahi olmayan konservatif tedavi şeklidir. Takibi ve bakımı düzenli olmadığında ölümlere bile yol açan çeşitli komplikasyonlarla karşımıza çıkar. En sık görülen komplikasyonlar; pelvik ağrı, kanama ve kötü kokudur. Olgumuzda sosyal hayattan izolasyona neden olan yaklaşık 15 yıldan fazla süredir unutulmuş enfekte bir pesser halkasının komplikasyonu rapor edildi. OLGU:88 yaşında, multipar hasta kliniğimize abondan vajinal kanama ve kötü kokulu vajinal akıntı ile geldi. Pesser halkasının en az 15 yıl önce uterın prolapsus nedeniyle yerleştirildiğini ve o zamandan beri hiç doktor muayenesine gitmediği öğrenildi. İlk bakıda şiddetli anaerob kötü kokulu pürülan vajinal akıntı ve kanama izlendi. Vajende gömülü pesser halkası tespit edildi. Vücut sıcaklığı normal ve fizik muayenede abdominal ve adneksiyal hassasiyet izlenmedi. Serum lökosit 15.400 ve C - reaktif protein (CRP) 33 µL, prokalsitonin 0,202 (>0,05) olarak ölçüldü. Pesser halkası özellikle posterior duvarda ileri derecede adheze olmakla birlikta perifer dokulara derin infiltre idi. Hastanın aktif vajinal kanaması olması nedeniyle ilk doz antibiyoterapiden sonra steril şartlar altında pesser halkası künt ve keskin disseksiyonlarla içindeki alüminyum halka demir kesici alet ile kesilip parçalanılarak vajenden çıkarıldı.(Resim 1) İşlem sırasında üriner ya da gastrointestinal komplikasyon gelişmedi.Serviks net değerlendirilemedi.Vajen bol povidon iyot ve serum fizyolojik ile yıkandı.Antibiyoterapide 3*500 mg İV Metronidazol uygulandı.İşlem sonrası vajen günde iki kez bol povidon iyot ve serum fizyolojik ile yıkandı. Hastanın rektal tuşesinde vajen komşuluğunda yaklaşık 6 cm sert doku palpe edildi. Hastanın böbrek fonksiyon testleri yüksek olması nedeniyle tetkik kontrastsız pelvil mr çekildi.Mr sonucunda kitle tam olarak tanımlanamadı.(Resim2)Biyopsi alınması planlandı fakat hasta kabul etmedi.Üç gün hospitalizasyon sonrasında şifa ile taburcu edildi. TARTIŞMA:Uterin prolapsus tedavisinde pesser halkalar Hipokrat döneminden beri literatürde tanımlanmıştır. Kauçuk, plastik, silikon vb. gibi farklı malzemelerden imal edilmiştir.Vajinadaki yabancı cisimler herhangi bir belirti olmadan uzun süre boyunca mevcut olabilirler ancak derin bir şekilde gömüldüklerinde hayati tehlike oluşturan komplikasyonlara neden olurlar. Uzun süre unutulan pesser halkalarıyla ilgili bildirilen vakalarda klinik belirtiler kötü kokulu vajinal akıntı ve vajende düzensiz kanama idi. Yabancı cisim granülasyon dokusu ve irin ile kaplandığı için çoğu zaman diğer dokulardan ayırmak zordur. Antibiyotik ile tedavi, antiseptik çözelti ile yıkamanın çıkarılmadan önce yararlı olduğu gösterilmiştir. Hemen hemen tüm vakalarda gömülü pesser halkası çıkarılmasındaki zorluklar bildirilmiştir ve tarif edilen özel bir teknik yoktur. Diseksiyon ve rotasyon ile birlikte çeşitli aletlerle çekiş tarif edilmiştir. Mevcut durumda, metalik halkayı kaplayan doku nazikçe dağıldı ve traksiyonla halka çıkarıldı. Unutulan pesser halkası komplikasyonları arasında kronik vajinit, ülserasyon ve metaplazi ve vajinal kanser bulunur. Diğer komplikasyonlar arasında vezikovajinal rektovajinal fistül oluşumu, bağırsak tıkanması, idrar yolu enfeksiyonu ve hidronefroz vardır. Olgumuzda izlenen kitlenin olası infiltratif zeminde servikal malignite olup olmadığı ekarte edilememiştir. SONUÇ: Cerrahi tedavinin yapılamadığı hastalarda konservatif tedavi olarak güvenle kullanılan pesser halkasının takibi ve bakımının düzenli olmadığında ölümlere dahi yol açabilen çeşitli komplikasyonlarla karşımıza çıkabileceğini unutmamalıyız.

Anahtar Kelimeler: Pesser, Postmenopozal Kanama, Pelvik organ prolapsusu,EnfeksiyonPESSER RING HAD FORGOTTEN IN THE VAGINA: CASE REPORT
 
INTRODUCTION Pesser ring is a non-surgical conservative treatment commonly used in pelvic organ prolapse. When the follow-up and maintenance are not regular, we encounter various complications that lead to death. The most common complications are; pelvic pain, bleeding and bad odor. In our case, the complication of an infected pessary ring forgotten for more than 15 years, which caused isolation from social life, was reported. CASE:88-year-old, multiparous patient came to our clinic with vaginal bleeding and foul-smelling vaginal discharge. Pesser ring was placed at least 15 years ago due to uterine prolapse and since then it was learned that no doctor had been examined. On initial examination, severe anaerobic malodorous purulent vaginal discharge and bleeding were observed. A pessary ring embedded in the vagina was detected. Body temperature was normal and physical examination revealed abdominal and adnexal sensitivity.Serum leukocyte 15,400 and C - reactive protein (CRP) 33 )L, procalcitonin 0,202 (> 0,05)was measured. The Pesser ring was deeply infiltrated into the peripheral tissues, especially in the posterior wall. Because of the patient's active vaginal bleeding, the pesser ring was removed by blunt and sharp dissections from the vagina after the first dose of antibiotic treatment. The figure was removed from the vagina by means of an iron-cutting tool (Figure 1). povidone was washed with iodine and physiological saline. In metiodynamic therapy 3 * 500 mg IV was administered Metronidazole. After the procedure, vagina was washed twice with plenty of povidone iodine and saline once a day. Approximately 6 cm of hard tissue was palpated on the patient's rectum. Because the patient's renal function tests were high, the pelvic mass was removed without contrast. The mass could not be defined exactly as a result of MR. (Figure2) Biopsy was planned to be taken but the patient did not accept it. DISCUSSION:Pessary rings in the treatment of uterine prolapse have been described in the literature since Hippocrates. It is made of different materials like rubber, plastic, silicone etc. The foreign bodies in the vagina can be present for a long time without any symptoms, but they cause life-threatening complications when buried deeply. In the cases reported for long-forgotten pessary rings, clinical manifestations were malodorous vaginal discharge and irregular bleeding in the vagina. Because the foreign body is covered with granulation tissue and pus, it is often difficult to separate it from other tissues. Treatment with antibiotics has been shown to be beneficial prior to removal of the wash with antiseptic solution. In almost all cases, the difficulties in removing the embedded pesser ring have been reported and there is no specific technique described. Dissection and rotation as well as traction with various instruments have been described. In the present case, the tissue covering the metallic ring was distributed gently and the ring was removed by traction. Complicated pesser ring complications include chronic vaginitis, ulceration, and metaplasia and vaginal cancer. Other complications include vesicovaginal rectovaginal fistula formation, bowel obstruction, urinary tract infection, and hydronephrosis. In our case, it was not possible to exclude the possible cervical malignancy. CONCLUSION: It should be kept in mind that the patients who cannot be treated surgically can be confined to various complications which may lead to death even when the pessary ring is used as a conservative treatment.

Keywords: Pessary, Treatment of uterine prolapse ,