KONGRE BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

KAYIT AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Başlamadan önce, lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz:
 • Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.
 • E-posta adresi
 • Adres bilgileri
 • Cep telefonu
 • Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.
 • İsim ve soyadı bilgileri tam olarak yazılmalı
 • Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, ülke mutlak kaydedilmelidir. 

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır.
 • Sisteme Türkçe yüklenen bildiri özetlerinin İngilizce olarak da yüklenmesi gerekmektedir. 

 Örnek Poster Sunum Belgesini İndirmek İçin Tıklayınız...

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ

 • Bildiri özetleri yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan On-line Bildiri Özeti Sistemi üzerinden gönderilebilir. 
 • Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. 
 • Bildiri değerlendirme kuruluna gönderilmiş bildirilerde isim değişikliği yapılamaz. 
 • Bildiri özeti gönderimi için son tarih 16 Ekim 2022’dir. Bildiri özetleri gönderilirken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) ve çalışmanın hangi alt alanı ilgilendirdiği belirtilmelidir. 

Bildiri özetleri gönderilirken kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir: 

Bildiri Başlığı:Tımes New Roman, 14 punto, bold, büyük harf, ortalanmış şekilde yazılmalı ve 10 kelimeyi aşmamalıdır.

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. 

Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. 

Özet Makale:  Özet kısmı en fazla 300 kelime olmalı, 10 punto Times New Roman, iki yana yaslı, tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi ve elde edilen bulgular özetlenmelidir.

Şekil ve figürler sisteme 300 dpi çözünürlükte yüklenmelidir.
Bildiri özetleri (olgu sunumları hariç) standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir:
Amaç
Gereç ve Yöntem
Bulgular 
Sonuç 
Bildiriye bir adet tablo, grafik veya resim eklenebilir.

Olgu sunumumları standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir:

Amaç
Olgu 
Tartışma
Sonuç

Bildiriye bir adet tablo, grafik veya resim eklenebilir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış çalışmaların bildirileri ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

Derleme formatında bildiriler de kabul edilecektir.

Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. 
Tam metin ve özet bildiriler ISBN alınmış kongre kitapcığında online olarak basılacaktır.                                                                             Ayrıca özet bildiriler Cumhuriyet Medical Journal dergisinin özel sayısında basılacaktır.

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gönderilen bildiri özetleri “Kongre Bilimsel Komitesi” tarafından değerlendirilir ve sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilir.
Kongre Bilimsel Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini, hangi formatta yapılacağını ve alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. 
Gönderilen bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları başvuru sırasına göre bildiriyi sunacak olan yazara kongrenin başlamasından en az 15 gün önce bildirilecektir.
Bildirilerin hakemlere kör gidebilmesi için bildiri özet metninde çalışmanın hangi merkezde yapıldığının belirtilmemesi önemlidir.
Değerlendirme sonrası kabul edilen bildiriler için bildiriyi sunacak olan yazara bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" e-posta yolu ile gönderilecektir. 
Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunum yapabilmesi için sunacak olan yazarın veya birinci yazarın kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur.

BİLDİRİLERİN SUNULMASI

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum saatinden 1 saat önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir.
Sunumların Microsoft Office yazılımları ile hazırlanması gerekmektedir.
Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır.
Sözel sunumlar için belirlenen süre, 7 dakika sunum ve 3 dakika tartışma olmak üzere toplam 10 dakikadır. Bu süre kesinlikle aşılmamalıdır. 
Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.
Kongrede bildiri olarak kabul edilen posterler dijital olarak 1080X1920 piksel ölçülerinde kongre merkezinde hazırlanan ekranlardan sunulacaktır.
Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış dijital poster alanında bulunarak, çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.
Poster sunum gün ve saati ile ilgili tüm yazarlara bilgilendirme maili gönderilecektir.
Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır.

TAM METİN BİLDİRİ FORMATI

BAŞLIK

(Tımes New Roman, 14 Punto, Bold, Büyük Harf, Ortalanmış)

Yazarın Adı ve Soyadı1, Yazarın Adı ve Soyadı2 (10 punto)

1Yazarın bağlı olduğu kuruma ait bilgiler

E-posta

2Yazarın bağlı olduğu kuruma ait bilgiler

E-posta

Özet: Başlık (12 Punto, koyu, büyük harflerle, ortalanmış), Özet içeriği 300 kelime, 10 punto Times New Roman, iki yana yaslı, tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi ve elde edilen bulgular özetlenmelidir.

Anahtar Kelimeler:Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler yer alacaktır. Söz konusu bölüm, 10 punto yazı büyüklüğünde yazılan ve birbirlerinden virgülle ayrılan en fazla 5 sözcüğü içermelidir.

 1. GİRİŞ (Başlık Times New Roman, 12 punto, bold)

Genişletilmiş özetler yapılandırılmış özetin temel yapısına uygun ve tam metnin daha kısa bir formatı şeklinde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet alt başlıkları; özet ve anahtar kelimeler, giriş ve çalışmanın amacı, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler kısmından oluşturulmalıdır. Bildirinin genişletilmiş özeti; Times New Roman fontu kullanılarak, tek satır aralığıyla, 11 punto yazı büyüklüğü ile yazılacaktır. Genişletilmiş bildiri özetleri şekil, tablo, formül ya da resim içerebilir. Genişletilmiş özetler, bildirinin içeriğini dolayısıyla yapılan çalışmanın hazırlık sürecini kısaca anlatan bir yapıda olmalıdır.  Sayfa kenar boşlukları A4 formatında sağ (iç), sol (dış), üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır. Satır sonları sağa dayalı olarak bitirilecek ve heceler bölünmeyecektir. Genişletilmiş özetler kaynakça dahil metinleri 5 sayfayı aşmamalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.

Giriş bölümünde çalışma konusu ile ilgili güncel literatür irdelenmeli, çalışmanın daha önce yapılmış olan benzerlerinden farklılıkları açıkça ortaya konulmalıdır.

 1. BAŞLIK (MATERYAL VE METOD)

Çalışmada kullanılan yöntem ve ekipman açıkça ifade edilmeli ve gerekli durumlarda alt başlıklar kullanılmalıdır.

2.1.   Başlık

Birinci derece başlıklar (2.) sola dayalı olarak büyük harflerle ve kalın yazılmalıdır. 2. ve 3. derece başlıklar (2.1-2.1.1) sadece ilk harfleri büyük, kalın ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk verilmeli, paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır.

 1.  Başlık (Sonuçlar ve Tartışma)

3.1. Alt Başlık

Tüm tablo, resim ve şekil sayfaya ortalanmış şekilde yer almalıdır. Şekil ve resimler kendi içerisinde numaralandırılarak (Şekil 2) şekil yazısı şekil ya da resmin altında; tablolar ise yine kendi içerisinde numaralandırılarak (Tablo 2) tablo başlığı tablonun üst kısmında yazılmalıdır. Tablo, resim ve şekil başlıkları sayfaya ortalanmış, kalın ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.  Tablo, resim ve şekillerin (var ise) kaynakları;  tablo, resim ve şekillerin hemen altında yazar soyadı ve yayım yılı biçiminde verilmelidir. Şekil ve figürler sisteme 300 dpi çözünürlükte yüklenmelidir.

 Untitled-1

 Şekil 2. Şekil Başlığı

Tablo 2. Tablo Başlığı

 

    

 

 

 

 

                                 Kaynak: yazar soyadı ve yayım  yılı

 

 1. Sonuç Cümlesi

En önemli bulgular, gelecek çalışmaları da ilişkilendirecek şekilde özet bir ifade şeklinde en fazla 3-4 cümle olacak şekilde yazılmalıdır.

KAYNAKLAR

Toplam literatür sayısı 15’i geçmemelidir. Kaynaklar metin içerisinde üst simge olarak, sıralı numaralandırma şeklinde yapılmalıdır gösterilmelidir, (eg ……reference1.) . Referanslar, kaynaklar bölümünde aşağıdaki şekilde ifade edilmelidir.

Referanslar Vancouver stiline göre birbirini takip eden numaralar şeklinde yazılmalıdır

Dergi Makaleleri

Smith S, Gunsel T, Tufan S, Stronfamily A, Whiteway M. Example of reference title. CMJ 2017; 32: 12-7.

Strongfamily A, Whiteway M, Smith S et al. Another example of reference title. J CM 2017; 126: 303-11.

Online Article Not Yet Published in an Issue
Herhangi bir sayıda yayınlanmamış online makaleler (cilt, sayı, sayfa numarası olmayanlar) Digital Object Identifier (DOI) numarası kullanılarak refere edilebilir.
Strongfamily A, Whiteway M. Third example of reference title. J CM 2017. DOI: 21.4002/iag.91.

Kitap
Strongfamily A, Whiteway M (eds). Hyperpigmentations, 4th edn. Sivas: Cumhuriyet University Press, 2017.

Kitap Bölümü
Strongfamily A, Whiteway M. Hypopigmentations. In: Coresteel S (ed). The Color, Vol 2, first edn. Sivas: Cumhuriyet University Press, 2017; 58-85.

Elektronik Materyal
Zosters.org [homepage on the internet]. Sivas: Association of varicella Online Resources, Inc.; c2000–01 [Cited 2017 April 4]. Available from: http://www.zosters.org/.