BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Orkun Muhsinoğlu, Özlem Cam
GLOKOM HASTALARIMIZIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİYE YANITLARI
 
Amaç: Glokom dünyada kalıcı körlüğün en önemli nedenlerindendir. Bu hastalık kronik ilerleyici bir optik nöropatidir. Başlangıçta semptom göstermemesi ve hastalığın sinsi bir şekilde kronik seyir göstermesi nedeniyle tanı ve tedavilerde gecikme yaşanabilir. Düzenli göz muayenesinin her yaş grubuna yapılması, glokom risk faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli tedavilerin uygulanması ile glokomun ilerleyişi önlenebilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, son bir yıl içerisinde glokom tanısı almış olan hastalarımızın epidemiyolojik özelliklerini, risk faktörlerini ve tedavi yöntemlerini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: 2018 yılı içerisinde kliniğimize başvurup glokom tanısı ile tedavi uyguladığımız 120 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Göz içi basınç (GIB) değerinin 21 mm Hg ve üzeri olması, aile hikayesi, psödoeksfoliasyon sendromu (PEX), yüksek miyopi, açıda neovaskülarizasyon travma ve göz cerrahisi hikayesi, eşlik eden üveit, gözde pigmentasyon artışı ve sistemik hastalık, glokom için risk faktörleri olarak belirlendi. Bulgular: Hastalarımızın 43’ü erkek, 77’si kadın olup, yaş ortalaması 60,5 (20 – 87) bulunmuştur. 99 hastanın (%82,5) GIB değeri 21 mmHg ve üzerinde bulunmuştur. 22 hastanın (%18,3) bilinen aile öyküsü mevcuttur. Ortalama kornea kalınlığı ise 537 µ (420 – 650) bulunmuştur. PEX, 29 hastada (%24,2), yüksek miyopi 8 hastada (%6,7), neovasküler glokom 8 hastada (%6,7), post travmatik ve cerrahi sonrası glokom 3 hastada (%2,5), üveitik glokom 6 hastada (%5) pigmenter glokom 7 hastada (%5.8), eşlik eden Diabetes Mellitus 25 hastada (%20,8) ve sistemik hipertansiyon 56 hastada (%46,7) tespit edilmiştir. 100 (%83) hastamızda sadece topikal tedavi ile glokom progresyonu kontrol altına alınmışken, 20 hastamızda (%16,7) ise medikal tedavi ile yeterli yanıt alınamaması nedeniyle ek lazer uygulamaları veya cerrahi yöntemleri uygulandı. Sadece 4 hastamızda (%3,3) tedaviye direnç nedeniyle klasik glokom cerrahisine ek olarak glokom drenaj implantları uygulandı. Sonuç : Bilinen risk faktörleri incelendiğinde halen GİB yüksekliğinin en önemli risk faktörü olarak yerini koruduğu görülmektedir. Glokom hastalarının büyük çoğunluğunda sadece medikal tedavi ile kalıcı körlük önlenebilmektedir. Bu nedenle her yaş grubuna düzenli göz kontrolleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Glokom, körlük, göz içi basıncıEPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND TREATMENT RESULTS OF OUR GLAUCOMA PATIENTS
 
Purpose: Glaucoma is one of the most important causes of permanent blindness in the world. This disease is a chronic progressive optic neuropathy. Diagnosis and treatment may be delayed due to the absence of symptoms at the beginning and the insidious chronic course of the disease. Progression of glaucoma can be prevented by regular eye examination for all age groups, determining of risk factors and applying necessary treatments. The aim of this study was to investigate the epidemiological characteristics, risk factors and treatment modalities of our patients with glaucoma diagnosis in the last year. Materials and Methods: The records of 120 patients who visited our clinic with the diagnosis of glaucoma in 2018 were reviewed retrospectively. Intraocular pressure (IOP) of 21 mm Hg and above, family history, pseudoexfoliation syndrome (PEX), high myopia, neovascularization trauma and eye surgery history, accompanying uveitis, increased pigmentation in the eyes and systemic disease, are determined as risk factors for glaucoma. Results: 43 of our patients were male and 77 were female and the mean age was 60.5 years (20 - 87). The IOP level of 99 patients (82.5%) was 21 mmHg and above. 22 patients (18.3%) had a known family history. The mean corneal thickness was 537 µ (420 - 650). PEX in 29 patients (24.2%), high myopia in 8 patients (6.7%), neovascular glaucoma in 8 patients (6.7%), post-traumatic and postoperative glaucoma in 3 patients (2.5%), uveitic glaucoma In 6 patients (5%), pigmentary glaucoma was detected in 7 patients (5.8%), concomitant Diabetes Mellitus in 25 patients (20.8%) and systemic hypertension in 56 patients (46.7%). In 100 (83%) patients, glaucoma progression was controlled by only topical treatment, whereas in 20 patients (16.7%), additional laser applications or surgical methods were applied due to inadequate response to medical treatment. In only 4 of our patients (3.3%), glaucoma drainage implants were applied in addition to classical glaucoma surgery due to resistance to treatment. Conclusion: Among the known risk factors, the IOP level increase is still the most important risk factor. In the majority of patients with glaucoma, permanent blindness can only be prevented by medical treatment. Regular eye examinations are therefore recommended for all age groups.

Keywords: glaucoma, blindness, intra ocular pressure